แผนพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


คู่มือปฏิบัติงานออกแบบและปรับปรุงอาคาร

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน

- งานบริหาร

- ขอตรวจสอบค่า K

- ขอตรวจสอบแบบรูปรายการ

- ขออนุมัติวัสดุ

- แบบฟอร์มการจ้างออกแบบ เขียนแบบ

- แบบฟอร์มการแบ่งงวดงาน

- แบบฟอร์มงานก่อสร้าง

- ใบขอออกแบบเขียนแบบ

- ใบอนุมัติแบบสิ่งก่อสร้าง


เรียบเรียงโดย : อ.สุรกานต์ จันทรวงค์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


 

การจัดทำแบบก่อสร้าง

เรียบเรียงโดย : อ.นที สัมปุรณะพันธ์ รองผู้อำนวยการกองฯ


 

การควบคุมงานและประมาณราคากลาง

เรียบเรียงโดย : อ.สุทิน ใจกล้า หัวหน้างานวิศวกรรม

 

ค่า K - BOQ - Factor F

- แบบฟอร์มประมาณราคา (Update 24มิ.ย 55)

- ค่าแรงปี 2554 (Update 24มิ.ย 55)

- หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ 2555 เผยแพร่โดยโยธาไทย (Update 24มิ.ย 55)

- Factor F

- ตางรางคำนวณ Factor F

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550

- ความรู้เบื้องต้นค่า K

- รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่า K

- สูตร ค่า K

- คู่มือตรวจสอบค่า K (Update 24มิ.ย 55)

- งานที่ไม่อยู่ในข่ายค่า K

- สมุดบันทึกควบคุมงานประจำวัน

- ใบประหน้ารวมจำนวนเงินค่า K