โลโก้เว็บไซต์ งานบริการ อาคารสถานที่ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบริการ อาคารสถานที่


งานบริการ อาคารสถานที่

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
==> https://building.rmutl.ac.th/repair/

แบบฟอร์มขอใช้สถานที่และจัดสถานที่

==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/Place.pdf

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม งานบริการ

==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/repair.pdf

แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ งานอาคารสถานที่

==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/Equipment.pdf

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา