โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา/วิสัยทัศน์


ปรัชญา 

" สรรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี "

 

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นเชี่ยวชาญงานออกแบบ และงานบริการเกี่ยวกับอาคาร สถานที่

คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน "

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา