โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา