โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563
      - ผลประเมินความพึงพอใจงานรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2563 (จัดทำข้อมูลโดยนายจักรพงษ์ วุฒิรัตน์)
      - ผลประเมินความพึงพอใจงานทำความสะอาด พ.ศ.2563 (จัดทำข้อมูลโดยนายอาทิตย์ ใจคำฟู)
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564
       - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564 (จัดทำข้อมูลโดยนายอาทิตย์ ใจคำฟู)
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
       - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (จัดทำข้อมูลโดยนายอาทิตย์ ใจคำฟู)
       - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (จัดทำข้อมูลโดยนายอาทิตย์ ใจคำฟู)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา