โลโก้เว็บไซต์ งานบ้านพักบุคลากร | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบ้านพักบุคลากร


1.) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง พ.ศ.2562
  ==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/announce.pdf


2.) แบบฟอร์มสำรวจผู้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/survey.pdf


3.) แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/request.pdf


4.) แบบฟอร์มบันทึกขอส่งคืนอาคารที่พักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ==> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/returnhome.pdf

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา