โลโก้เว็บไซต์ งานบ้านพักบุคลากร | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบ้านพักบุคลากร


1.) แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

  ==> คลิกที่นี่

 

2.) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง พ.ศ.2562
  ==> คลิกที่นี่

3.) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง พ.ศ.2562 (ฉบับที่2)
  ==> คลิกที่นี่

4.) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรอาคารที่พักส่วนกลาง พ.ศ.2562
  ==> คลิกที่นี่

5.) แบบฟอร์มสำรวจผู้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ==> คลิกที่นี่

6.) แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ==> คลิกที่นี่

7.) แบบฟอร์มบันทึกขอส่งคืนอาคารที่พักส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ==> คลิกที่นี่

8.) ตารางสรุปจำนวนอาคารที่พักส่วนกลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่

  ==> คลิกที่นี่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา