โลโก้เว็บไซต์ คู่มือปฏิบัติงาน | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการรับบริการ
- งานบริการ และงานซ่อมบำรุง
- งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

 

ขั้นตอนการให้บริการ

งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

- ขั้นตอนการทำงานออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง

- ขั้นตอนการทำงานบริหารงานก่อสร้าง

 

งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่

- ขั้นตอนการทำงานสารบรรณ

- ขั้นตอนการทำงานธุรการและประสานงานทั่วไป

- ขั้นตอนการทำงานการเงินพัสดุ และงานแผน

- ขั้นตอนการทำงานเอกสารสัญญา รายงานการก่อสร้าง

- ขั้นตอนการทำงานการใช้อาคาร สถานที่ ที่พัก

- ขั้นตอนการทำงานสารสนเทศและผังอาคาร (ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ผังแม่บท)

- ขั้นตอนการทำงานอนุรักษ์พลังงาน

 

งานการใช้อาคาร สาธารณูปโภค และซ่อมบำรุง

- ขั้นตอนการทำงานดูแลห้องประชุม

- ขั้นตอนการทำงานจัดสถานที่และขนย้าย

- ขั้นตอนการทำงานซ่อมบำรุงอาคาร

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา ระบบประปา

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา งานภูมิทัศน์

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

- ขั้นตอนการทำงานงานรักษาความปลอดภัย

- ขั้นตอนการทำงานงานรักษาความสะอาด

- ขั้นตอนการทำงานดูแลอาคาร (นักการประจำตึก)

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา