โลโก้เว็บไซต์ คู่มือปฏิบัติงาน | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการรับบริการ
- งานบริการ และงานซ่อมบำรุง
- งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

- มาตรฐานการให้บริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่

- ขั้นตอน/คู่มือการให้บริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่


ขั้นตอนการให้บริการ

งานการใช้อาคาร สาธารณูปโภค และซ่อมบำรุง

- ขั้นตอนการทำงานดูแลห้องประชุม

- ขั้นตอน/คู่มือการทำงานจัดสถานที่และขนย้าย

- ขั้นตอนการทำงานซ่อมบำรุงอาคาร

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา ระบบประปา

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา งานภูมิทัศน์

- ขั้นตอนการทำงานดูแลและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

- ขั้นตอนการทำงานงานรักษาความปลอดภัย

- ขั้นตอนการทำงานงานรักษาความสะอาด

- ขั้นตอนการทำงานดูแลอาคาร (นักการประจำตึก)


งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

- ขั้นตอนการทำงานออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง

- ขั้นตอนการทำงานบริหารงานก่อสร้าง

- ขั้นตอน/คู่มือควบคุมงานและการประมาณราคา


งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่

- ขั้นตอนการทำงานสารบรรณ

- ขั้นตอนการทำงานธุรการและประสานงานทั่วไป

- ขั้นตอน/คู่มือการจัดทำรายงานขอซื้อ กองพัฒนาอาคารสถานที่ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ
   พัสดุ การเงินและบัญชี (ERP: Enterprise Resource Planning)

- ขั้นตอนการทำงานการเงินพัสดุ และงานแผน

- ขั้นตอนการทำงานเอกสารสัญญา รายงานการก่อสร้าง

- ขั้นตอนการทำงานการใช้อาคาร สถานที่ ที่พัก

- ขั้นตอนการทำงานสารสนเทศและผังอาคาร
  (ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ผังแม่บท และแผนพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)

- ขั้นตอนการทำงานอนุรักษ์พลังงาน

- ขั้นตอนการทำงานระบบสารสนเทศ (ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน)


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา