โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา


นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา (ภาพรวม)

มทร.ล้านนา มีพื้นที่ทั้งหมด 10 พื้นที่ ได้แก่

1.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)


2.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)

     ที่อยู่ : 95 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5341 4250 , โทรสาร : 0 5341 4253 , https://arts.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.810276 , 98.970476
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  1 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.820
     จำนวนเนื้อที่่ : 10 ไร่ 1 งาน 24 ตร.ว. (ชม.820)


3.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)

     ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 082-708-6800 https://college.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 18.855670 , ลองจิจูด 99.17819
     ขนาดพื้นที่ : 912 ไร่ 2 งาน 53.11 ตร.ว.

     จำนวนแปลงที่ดิน               2 แปลง
     ประเภทที่ดิน                      ประกาศกรมป่าไม้ ฯ (ปส.19)
     หมายเลขแปลงที่ดิน          ฉบับที่ 199/2537 (แปลงที่1) ฉบับที่ 3/2538 (แปลงที่2)
     จำนวนเนื้อที่่                      รวม 912 ไร่ 2 งาน 53.11 ตร.ว. ; 34 ไร่ 16.98 ตร.ว. (แปลงที่1)
                                               และ 878 ไร่ 2 งาน 36.13 ตร.ว. (แปลงที่1)


4.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 053 267 339 chomthong.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 18.472925 , ลองจิจูด 98.677164
     ขนาดพื้นที่ : 590 ไร่

     จำนวนแปลงที่ดิน              1 แปลง
     ประเภทที่ดิน                      ประกาศกรมป่าไม้ ฯ (ปส.19)
     หมายเลขแปลงที่ดิน          ฉบับที่ 17/2547
     จำนวนเนื้อที่่                      590 ไร่


5.) มทร.ล้านนา ลำปาง

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5434 2547-8 , โทรสาร : 0 5434 2549 E-mail : lpc@rmutl.ac.th , https://lpc.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 18.370981 , ลองจิจูด 99.59486
     ขนาดพื้นที่ : 1,381 ไร่ 54 ตร.ว. 

     จำนวนแปลงที่ดิน              1 แปลง
     ประเภทที่ดิน                      หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ส.ธ.1)
     หมายเลขแปลงที่ดิน          ที่ดินเลขที่ ไม่ระบุ ระวาง หมายเลข 4945IV แผนที่ 83,96,97,109,110
     จำนวนเนื้อที่่                      1,381 ไร่ 54 ตร.ว. 


6.) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 54-342-553 , โทรสาร : 0 54-342-550 , https://atri.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 18.362043 , ลองจิจูด 99.596045
     ขนาดพื้นที่ : 1,381 ไร่ 54 ตร.ว. 

     จำนวนแปลงที่ดิน              1 แปลง (แปลงเดียวกับ มทร.ล้านนา ลำปาง)*
     ประเภทที่ดิน                      หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ส.ธ.1)
     หมายเลขแปลงที่ดิน          ที่ดินเลขที่ ไม่ระบุ ระวาง หมายเลข 4945IV แผนที่ 83,96,97,109,110
     จำนวนเนื้อที่่                      1,381 ไร่ 54 ตร.ว. 


7.) มทร.ล้านนา ตาก

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5551 5900 , โทรสาร : 0 5551 1833 , https://tak.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 16.901424 , ลองจิจูด 99.126093
     ขนาดพื้นที่ : 202 ไร่ 1 งาน 59.01 ตร.ว.

     จำนวนแปลงที่ดิน               1 แปลง
     ประเภทที่ดิน                       หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ส.ธ.1)
     หมายเลขแปลงที่ดิน           เลขที่ ตก.0194 ที่ดินเลขที่ 2 ระวางหมายเลข 6ต7อ แผนที่ 7,8,12,6,11,10
     จำนวนเนื้อที่่                       202 ไร่ 1 งาน 59.01 ตร.ว.


8.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-5529-8438, 0-5529-8439 , โทรสาร : 0-5529-8440 E-mail : eoffice.plc@rmutl.ac.th , https://plc.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 16.863899 , ลองจิจูด 100.187918
     ขนาดพื้นที่ : 572 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว.

     จำนวนแปลงที่ดิน               1 แปลง
     ประเภทที่ดิน                       หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ส.ธ.1)
     หมายเลขแปลงที่ดิน           เลขที่ 5656 ที่ดินเลขที่ 2 ระวางหมายเลข 6ต7อ แผนที่ 7,8,12,6,11,10
     จำนวนเนื้อที่่                       572 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว.


9.) มทร.ล้านนา น่าน

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5471 0259 , โทรสาร : 0 5477 1398 / E-mail : prnan.2564@gmail.com , https://nan.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 18.804595 , ลองจิจูด 100.788048
     ขนาดพื้นที่ : 380 ไร่ 4.07 ตร.ว.

     จำนวนแปลงที่ดิน               1 แปลง
     ประเภทที่ดิน                       ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     หมายเลขแปลงที่ดิน           23551
     จำนวนเนื้อที่่                       380 ไร่ 4.07 ตร.ว.


10.) มทร.ล้านนา เชียงราย

     ที่อยู่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183 , อีเมลล์ : saraban@rmutl.ac.th , https://www.rmutl.ac.th
     ตำแหน่งที่ตั้ง : 18.80956 , 98.952558
     ประเภทที่ดิน :  ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     จำนวนแปลงที่ดิน :  2 แปลง
     หมายเลขแปลงที่ดิน ชม.822 และ ชม.825
     จำนวนเนื้อที่่ : รวม 116 ไร่ ; 60 ไร่ (ชม.822) และ 30 ไร่ (ชม.825)
     ที่อยู่ : 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
     ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 5372 3979 , โทรสาร : 0 5372 3978 , https://chiangrai.rmutl.ac.th
     ที่ตั้ง : ละติจูด 19.682111 , ลองจิจูด 99.727438
     ขนาดพื้นที่ : 740 ไร่ 2 งาน 18 ตร.ว.

     จำนวนแปลงที่ดิน              3 แปลง
     ประเภทที่ดิน                      ทะเบียนที่ราชพัสดุ
     หมายเลขแปลงที่ดิน          แปลงที่ 1 ชร.287 (บางส่วน) น.ส.ล.2055/2408 , แปลงที่ 2 ประกาศหวงห้ามที่ดินของอำเภอพาน พ.ศ 2482 ,แปลงที่ 3 ชร.2737 (บางส่วน)
     จำนวนเนื้อที่่                      รวม 740 ไร่ 2 งาน 18 ตร.ว. ; (แปลงที่1) 466 ไร่ 3 งาน 28 ตร.ว. ,(แปลงที่2) 173 ไร่ 2 งาน 90 ตร.ว. และ (แปลงที่3) 100 ไร่


ข้อมูลจำนวนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

แบบข้อมูลแยกตามเขตพื้นที่

1.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)
2.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)
3.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)
4.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)
5.) มทร.ล้านนา ลำปาง
6.) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
7.) มทร.ล้านนา ตาก
8.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9.) มทร.ล้านนา น่าน
10.) มทร.ล้านนา เชียงราย

แบบข้อมูลแยกตามคณะ

 


ข้อมูลจำนวนห้องเรียน

1.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)
2.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)
3.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)
4.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)
5.) มทร.ล้านนา ลำปาง
6.) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
7.) มทร.ล้านนา ตาก
8.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9.) มทร.ล้านนา น่าน
10.) มทร.ล้านนา เชียงราย

 


ข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร มทร.ล้านนา

ตารางแสดงข้อมูลรวมทุกพื้นที่

1.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)
2.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)
3.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)
4.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)
5.) มทร.ล้านนา ลำปาง
6.) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
7.) มทร.ล้านนา ตาก
8.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9.) มทร.ล้านนา น่าน
10.) มทร.ล้านนา เชียงราย


ตารางแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่

ลำดับ ประเภทข้อมูล   เจ็ดลิน     เจ็ดยอด  ดอยสะเก็ด  จอมทอง    ลำปาง     สวก.       ตาก     พิษณุโลก   น่าน    เชียงราย
1 ข้อมูลทั่วไป / / / / / / / / / /
2 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง / / / / / / / / / /
3 ข้อมูลขนาดพื้นที่ / / / / / / / / / /
4 ข้อมูลโฉนดที่ดิน / / / / / / / / / /
5 ข้อมูลขอบเขตมหาวิทยาลัย / / / / / / / / / /
6 ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) / / / / / / / / / /
7 แผนผังแสดงการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) / / / / / / / / / /
8 แผนผังแสดงพื้นที่คณะ-สาขา / / / / / / / / / /
9 แผนผังแสดงสถานที่สำคัญ / / / / / / / / / /
10 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
11 ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในมหาวิทยาลัย / / / / / / / / / /
12 ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร / / / / / / / / / /
13 ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร / / / / / / / / / /
14 แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
15 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
16 ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
17 แผนผังห้อง (แยกตามชั้น) / / / / / / / / / /
18 ข้อมูลห้องเรียน / / / / / / / / / /
19 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ห้องเรียน / / / / / / / / / /
20 แผนผังระบบไฟฟ้า / / / / / / / / / /
21 ข้อมูลระบบไฟฟ้า / / / / / / / / / /
22 แผนผังระบบประปา / / / / / / / / / /
23 ข้อมูลระบบประปา / / / / / / / / / /
24 แผนผังระบบโทรศัพท์ / / / / / / / / / /
25 ข้อมูลระบบโทรศัพท์ / / / / / / / / / /
26 แผนผังระบบอินเตอร์เน็ต / / / / / / / / / /
27 ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต / / / / / / / / / /
28 แผนผังจราจร / / / / / / / / / /
29 ข้อมูลจราจร / / / / / / / / / /
30 แผนผังที่จอดรถ / / / / / / / / / /
31 ข้อมูลที่จอดรถ / / / / / / / / / /
32 แผนผังงานรักษาความปลอดภัย / / / / / / / / / /
33 ข้อมูลงานรักษาความปลอดภัย / / / / / / / / / /
34 แผนผังกล้องวงจรปิด CCTV / / / / / / / / / /
35 ข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV / / / / / / / / / /
36 แผนผังงานความสะอาด / / / / / / / / / /
37 ข้อมูลงานความสะอาด / / / / / / / / / /
38 แผนผังจุดทิ้งขยะ / / / / / / / / / /
39 ข้อมูลจุดทิ้งขยะ / / / / / / / / / /
40 แผนผังห้องน้ำ / / / / / / / / / /
41 ข้อมูลห้องน้ำ / / / / / / / / / /
42 แผนผังแสดงตำแหน่งห้องพยาบาล / / / / / / / / / /
43 ข้อมูลตำแหน่งห้องพยาบาล / / / / / / / / / /
44 แผนผังแสดงตำแหน่งห้องประชาสัมพันธ์ / / / / / / / / / /
45 ข้อมูลตำแหน่งห้องประชาสัมพันธ์ / / / / / / / / / /
46 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล / / / / / / / / / /
47 ข้อมูลตำแหน่งจุดรวมพล / / / / / / / / / /
48 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดต่อหัวดับเพลิง / / / / / / / / / /
49 ข้อมูลตำแหน่งจุดต่อหัวดับเพลิง / / / / / / / / / /
50 ข้อมูลติดต่อองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ / / / / / / / / / /
51 แผนที่แสดงข้อมูลเส้นชั้นความสูง / / / / / / / / / /
52 ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     / /            

คำอธิบายรหัสพื้นที่
L01 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)
L02 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)
L03 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)
L04 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)
L05 = มทร.ล้านนา ลำปาง
L06 = สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
L07 = มทร.ล้านนา ตาก
L08 = มทร.ล้านนา พิษณุโลก
L09 = มทร.ล้านนา น่าน
L10 = มทร.ล้านนา เชียงราย


หมายเหตุ* หากต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา