โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา


นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา (ภาพรวม)

ลำดับ ประเภทข้อมูล L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10
1 ข้อมูลทั่วไป / / / / / / / / / /
2 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง / / / / / / / / / /
3 ข้อมูลขนาดพื้นที่ / / / / / / / / / /
4 ข้อมูลโฉนดที่ดิน / / / / / / / / / /
5 ข้อมูลขอบเขตมหาวิทยาลัย / / / / / / / / / /
6 ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) / / / / / / / / / /
7 แผนผังแสดงการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) / / / / / / / / / /
8 แผนผังแสดงพื้นที่คณะ-สาขา / / / / / / / / / /
9 แผนผังแสดงสถานที่สำคัญ / / / / / / / / / /
10 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
11 ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในมหาวิทยาลัย / / / / / / / / / /
12 ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร / / / / / / / / / /
13 ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร / / / / / / / / / /
14 แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
15 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
16 ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง / / / / / / / / / /
17 แผนผังห้อง (แยกตามชั้น) / / / / / / / / / /
18 ข้อมูลห้องเรียน / / / / / / / / / /
19 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ห้องเรียน / / / / / / / / / /
20 แผนผังระบบไฟฟ้า / / / / / / / / / /
21 ข้อมูลระบบไฟฟ้า / / / / / / / / / /
22 แผนผังระบบประปา / / / / / / / / / /
23 ข้อมูลระบบประปา / / / / / / / / / /
24 แผนผังระบบโทรศัพท์ / / / / / / / / / /
25 ข้อมูลระบบโทรศัพท์ / / / / / / / / / /
26 แผนผังระบบอินเตอร์เน็ต / / / / / / / / / /
27 ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต / / / / / / / / / /
28 แผนผังจราจร / / / / / / / / / /
29 ข้อมูลจราจร / / / / / / / / / /
30 แผนผังที่จอดรถ / / / / / / / / / /
31 ข้อมูลที่จอดรถ / / / / / / / / / /
32 แผนผังงานรักษาความปลอดภัย / / / / / / / / / /
33 ข้อมูลงานรักษาความปลอดภัย / / / / / / / / / /
34 แผนผังกล้องวงจรปิด CCTV / / / / / / / / / /
35 ข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV / / / / / / / / / /
36 แผนผังงานความสะอาด / / / / / / / / / /
37 ข้อมูลงานความสะอาด / / / / / / / / / /
38 แผนผังจุดทิ้งขยะ / / / / / / / / / /
39 ข้อมูลจุดทิ้งขยะ / / / / / / / / / /
40 แผนผังห้องน้ำ / / / / / / / / / /
41 ข้อมูลห้องน้ำ / / / / / / / / / /
42 แผนผังแสดงตำแหน่งห้องพยาบาล / / / / / / / / / /
43 ข้อมูลตำแหน่งห้องพยาบาล / / / / / / / / / /
44 แผนผังแสดงตำแหน่งห้องประชาสัมพันธ์ / / / / / / / / / /
45 ข้อมูลตำแหน่งห้องประชาสัมพันธ์ / / / / / / / / / /
46 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล / / / / / / / / / /
47 ข้อมูลตำแหน่งจุดรวมพล / / / / / / / / / /
48 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดต่อหัวดับเพลิง / / / / / / / / / /
49 ข้อมูลตำแหน่งจุดต่อหัวดับเพลิง / / / / / / / / / /
50 ข้อมูลติดต่อองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ / / / / / / / / / /
51 แผนที่แสดงข้อมูลเส้นชั้นความสูง / / / / / / / / / /
52 ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     / /            

 

คำอธิบายรหัสพื้นที่

L01 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)

L02 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)

L03 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)

L04 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)

L05 = มทร.ล้านนา ลำปาง

L06 = สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา

L07 = มทร.ล้านนา ตาก

L08 = มทร.ล้านนา พิษณุโลก

L09 = มทร.ล้านนา น่าน

L10 = มทร.ล้านนา เชียงราย

 


หมายเหตุ* หากต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา