โลโก้เว็บไซต์ ระบบรายงานประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารประจำปี | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบรายงานประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารประจำปี


- รายงานประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารประจำปี พ.ศ.2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา