โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่


ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2565 (รวมทั้งปี)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)

ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566 (รวมทั้งปี)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.66-มี.ค.66)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.66-มิ.ย.66)

- ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66-ก.ย.66)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา