โลโก้เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลแปลนอาคารและสิ่งก่อสร้าง | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบฐานข้อมูลแปลนอาคารและสิ่งก่อสร้าง


แบ่งข้อมูลตามพื้นที่

1. มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)

2. มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)

3. มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)

4. มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)

5. มทร.ล้านนา ลำปาง

6. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา

7. มทร.ล้านนา ตาก

8. มทร.ล้านนา พิษณุโลก

9. มทร.ล้านนา น่าน

10. มทร.ล้านนา เชียงราย


หมายเหตุ* หากต้องการสิทธืเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา