โลโก้เว็บไซต์ พันธกิจและหน้าที่ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พันธกิจและหน้าที่


1.งานผังแม่บท ออกแบบและบริหารงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

2.บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

3.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

4.บริหารจัดการด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี ภายในมหาวิทยาลัย 

5.ดูแลความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

6.สนับสนุนการจัดงานพิธีการของมหาวิทยาลัย และที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา