โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- กลุ่มงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
- กลุ่มงานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่
- กลุ่มงานการใช้อาคาร สาธารณูปโภค และซ่อมบำรุง
     - สถิติงานจัดสถานที่และขนย้าย พ.ศ.2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา