โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

                 กองพัฒนาอาคารสถานที่ จัดตั้งตามส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ
แห่งพระราบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัย
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ตลอดจนมีการบริหารจัดการสารสนเทศด้านต่าง ๆ ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกองพัฒนาอาคารสถานที่มีความเป็นมาดังนี้

ปี พ.ศ.2549

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 254 ตาม ความในมาตรา6และมาตรา9วรรคหนึ่ง
แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้
จัดส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีสํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัย 


 ปี พ.ศ.2550 

                  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพ.ศ.2550
ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ตามความใน มาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวง โดยแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 4
ส่วนราชการ ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา 

                  ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ฯ ภายใต้นโยบายการบริหาร “การกระจาย อํานาจความรับ
ผิดชอบการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ เขตพื้นที่และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยเสมือนบรรลุเป้า
หมายตามที่ตั้งไว้ จึงได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอตั้งส่วนราชการภายใน เพิ่มเติมภายใต้สำนัก
งานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้

1. กองประชาสัมพันธ์
2. กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
3. หน่วยตรวจสอบภายใน
4. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

                  กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ , ตรวจแบบ , ควบคุมงานแบบ,ประมาณราคา สําหรับอาคารที่ต้องการจะก่อสร้างใหม่และปรับปรุง
อาคารเก่าที่มีอยู่แล้วภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับ
การใช้สอย,สภาพแวดล้อมและกลุ่มอาคารที่มีอยู่เดิมและสามารถกําหนดภาพรวมของเอกลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
มีการจัดการบริหารก่อสร้างที่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดโดยพัฒนามาจากฝ่าย อาคารสถานที่ของเขตพื้นที่ภาคพายัพโดย
เน้นการบริการไปทางด้านการออกแบบ , การควบคุมงาน และการประมาณราคาให้กับเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาระบบการก่อสร้างและ สภาพแวดล้อมให้ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป โดยแบ่งงานออก
ได้ ดังนี้ 

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานออกแบบ เขียนแบบ สถาปัตยกรรม
3. งานออกแบบ เขียนแบบวิศวกรรม
4. งานตรวจสอบประมาณราคากลาง
5. งานควบคุมงานและตรวจการจ้าง งานก่อสร้าง

 

ปี พ.ศ. 2556 

                      เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำผังแม่บท พ.ศ.2555 เพื่อเป็นแบบแผนกำหนดรูปแบบและลักษณะการใช้
ประโยชน์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการขยายพื้นที่การศึกษาและกำหนดแนวทางการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย จึงมีการเพิ่มงานผังแม่บทและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง โดยแบ่งส่วนงานของหน่วยงานได้ดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานออกแบบ เขียนแบบ สถาปัตยกรรม
3. งานออกแบบ เขียนแบบวิศวกรรม
4. งานตรวจสอบประมาณราคากลาง
5. งานควบคุมงานและตรวจการจ้าง งานก่อสร้าง
6. งานผังแม่บทและระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอาคารและสิ่งก่อสร้าง

 

ปี พ.ศ.2558

                          เนื่องจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบายยุบรวมหน่วยงานของ มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ เข้า
กับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานของกองพัฒนาอาคารสถานที่อีกครั้ง โดยมีดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
     - งานออกแบบ เขียนแบบ สถาปัตยกรรม
     - งานออกแบบ เขียนแบบวิศวกรรม
     - งานตรวจสอบประมาณราคากลาง
     - งานควบคุมงานและตรวจการจ้าง งานก่อสร้าง
     - งานผังแม่บท และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอาคารและสิ่งก่อสร้าง
3. งานบริการ และงานอาคารสถานที่
4. งานอนุรักษ์พลังงาน

 

ปี พ.ศ.2562

  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานของกองพัฒนาอาคารสถานที่อีกครั้ง โดยมีดังนี้

1. งานบริการและพัฒนาอาคารสถานที่

1.1 งานธุรการ งานบุคลากร งานประสานงานทั่วไป

1.2 งานการเงินพัสดุ งานแผน

1.3 งานเอกสารสัญญา รายงานการก่อสร้าง

1.4 งานการใช้อาคาร/สถานที่/หอพัก

1.5 งานข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

1.6 งานอนุรักษ์พลังงาน

1.7 งานการใช้อาคาร งานสาธารณูปโภค ซ่อมบำรุง

1.7.1 ดูแลห้องประชุม

1.7.2 งานไฟฟ้า

1.7.3 งานภูมิทัศน์

1.7.4 งานโทรศัพท์

1.7.5 งานประปา งานก่อสร้าง

1.7.6 งานรักษาความสะอาด

1.7.7 งานรักษาความปลอดภัย

1.7.8 นักการประจำตึก

1.7.9 งานจัดสถานที่และขนย้าย

1.7.10 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)

1.7.11 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)

1.7.12 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)

 

2. งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

2.1 สถาปนิก

2.2 วิศวกรโยธา

2.3 วิศวกรไฟฟ้า

2.4 วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา