โลโก้เว็บไซต์ ปณิธาน | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปณิธาน


ปณิธาน

" ดูแลระบบการก่อสร้าง ก่อเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี พัฒนาเอกลักษณ์องค์กร "

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา