โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)


==> แบบฟอร์มขอข้อมูลภูมิสารสนเทศ มทร.ล้านนา   "สามารถกรอกแบบฟอร์มและส่งมาที่อีเมลล์ building.rmutl@hotmail.com"

==> แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา

******************************************************************************************************************************************
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีให้บริการ

1.ข้อมูลขอบเขต พื้นที่มหาวิทยาลัย

- ข้อมูลขอบเขตมหาวิทยาลัย

- ข้อมูลโฉนด/เอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน

2.ข้อมูลถนน/ทางเดิน และที่จอดรถ

- แนวถนน

- แนวทางเดิน

- พื้นที่ที่จอดรถ

3.ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค

- ระบบไฟฟ้า ; ตำแหน่งเสาไฟฟ้า แนวสายไฟฟ้า ตำแหน่งมิเตอร์

- ระบบน้ำ ; แนวท่อน้ำ ตำแหน่งมิเตอร์น้ำ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ; แนวท่อ ตำแหน่งจุดบำบัด

- ระบบจัดการขยะ ; ตำแหน่งจุดเก็บขยะ ตำแหน่งจุดรวมขยะ

- ทางระบายน้ำ ; แนวทางระบายน้ำ

4.ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

- ข้อมูลอาคาร ; ขอบเขตอาคาร ขอบเขตห้อง

- ข้อมูลสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

5.ข้อมูลแหล่งน้ำ

- ขอบเขตแหล่งน้ำ

- เส้นทางน้ำธรรมชาติ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา