โลโก้เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน มทร.ล้านนา | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน มทร.ล้านนา


ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)

1. ข้อมูลระบบไฟฟ้า

2. ข้อมูลหม้อแปลง

3. แผนผังแสดงข้อมูลระบบไฟฟ้า

4. ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า

5. กราฟแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

6. แนวคิด วิธีการ และแผนงาน

7. ข้อมูลนโยบายการบริหารจัดการพลังงานและมาตรการการประหยัด

8. คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานประจำปี

9. รายงานการจัดการพลังงานประจำปี

 


หมายเหตุ* หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา