โลโก้เว็บไซต์ ผังแม่บท มทร.ล้านนา | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผังแม่บท มทร.ล้านนา


แผนพัฒนาพื้นที่ ผังแม่บท มทร.ล้านนา

นำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาพื้นที่


ข้อมูลการปรับปรุงผังแม่บท ตามนโยบายมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

- (ร่าง)ผังแม่บท มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

- แผนพัฒนาพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) พ.ศ.2558


ผังแม่บทสำหรับพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 10 พื้นที่ พ.ศ.2555

1.พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

2.พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

3.พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

4.พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

5.พื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

6.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

7.พื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

8.พื้นที่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

9.พื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

10.พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงราย

     - ผังแม่บท Master Plan 

     - ระยะการพัฒนา Phasing

     - สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ Existing Land Use

     - ภาพลักษณ์ของพื้นที่โครงการ Image

     - ระบบการสัญจร Circulation Conceptual

     - ผังระบบสาธารณูปโภค

     - ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง Open space Concept

     - ผังวัสดุพืชพรรณ 

     - ภาพจำลอง

 


ผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ พ.ศ.2550

 


หมายเหตุ* หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา