โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากร | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอาคารสถานที่

นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่


งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

1.นายเชิงชาย ปวงคำ                     ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (หัวหน้างานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง**)

2.นายวิทวัส อังค์ไพโรจน์               ตำแหน่ง : สถาปนิก

3.นายเข้ม อนันต์                           ตำแหน่ง : สถาปนิก

4.น.ส.อัครณี วงศ์ไชยะ                   ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

5.นายอิทธิ อุทธวัง                         ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

6.น.ส.เจนจิรา เย็นใจ                      ตำแหน่ง : วิศวกร (งานสุขาภิบาล)


งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่

1.น.ส.วัชราภรณ์ มนุษย์ชาติ            ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน**) (การเงิน-พัสดุ ,แผนและงบประมาณ)

2.น.ส.อาภาพร ศรีวิชัย                    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อมูลบุคลากร ,งานบริหารงานก่อสร้าง)

3.นางสีดา วรรณชัย                        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานรับ-ส่งหนังสือ)

4.นายชัชวาล เลาวกุล                     ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (แผนและงบประมาณ,ผังแม่บท,ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง(GIS),ระบบสารสนเทศหน่วยงาน)


งานบริการและอาคารสถานที่ (งานบริการ งานสาธารณูปโภค และซ่อมบำรุง)

1.นายกมล ศรีทิ                            ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 (งานบริการ,งานรักษาความปลอดภัย พื้นที่จอมทอง)

2.นายจักรพงษ์ วุฒิรัตน์                 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (งานบริการ,งานรักษาความปลอดภัย)

3.นายจักรกฤษณ์ ศรียาบ               ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการ,งานรักษาความสะอาด)

4.นายอาทิตย์ ใจคำฟู                    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

5.นายสุรศักดิ์ เรือนทอง                 ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (จดบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุซ่อม)

6.นายวุฒิพร น้ำผึ้ง                        ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (งานโสตทัศนศึกษาประจำสำนักงานอธิการบดี)

7.ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี            ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (จัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี)

8.นายสุเทพ ปัญญา                      ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานระบบโทรศัพท์) 

9.นายกฤตภาส ยาวิชัย                  ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (งานไฟฟ้า)

10.นายทิม มณีกุล                        ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานประปา)

11.นายธีรศักดิ์ อุปนันท์                 ตำแหน่ง : ช่างประปา (งานประปา)

12.นายอนันต์ นามเมือง                ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานก่อสร้าง)

13.นายนพรัตน์ ศรีอินต๊ะ                ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (งานก่อสร้าง)

14.นายวุฒิพงค์  ประจำดี               ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (เครื่องปรับอากาศและลิฟท์)

15.นายเมธี อุปนันท์                      ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ช่างเทคนิคประจำ พื้นที่เจ็ดยอด)

16.นายศักดิ์ศิล  เปี๊ยะวะจา             ตำแหน่ง : ช่างบริการงานทั่วไป (ช่างเทคนิคประจำ พื้นที่เจ็ดยอด)

17.นายอนุสรณ์ ดวงคำ                  ตำแหน่ง : ช่างบริการงานทั่วไป (ช่างเทคนิคประจำ พื้นที่เจ็ดยอด)

18.นายตุลาการ พวงเงินมาก          ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ประจำสนามกีฬา (ประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

19.นายวโรตม์ ธรรมเมืองมูล           ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

20.นายประดิษฐ์  เงาคำ                 ตำแหน่ง : ช่างไม้ 3 (นักการประจำอาคารเหมืองแร่)

21.นายดำรงค์ บุญเที่ยง                 ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 (งานรักษาความปลอดภัย)

22.นายประยูร สมตุ้ย                      ตำแหน่ง : ช่างไม้ 3 (งานรักษาความปลอดภัย)

23.นายนพดล แก้วน้อย                  ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานรักษาความปลอดภัย)

24.นายพีรพัฒน์  ปัญญาโอบนิธิ      ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานรักษาความปลอดภัย)

25.นายจำรัส  บุญเป็ง                    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 (งานรักษาความปลอดภัย)

26.นายสุทัศน์ สุนารินทร์                ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานส่วนกลาง)

27.นายอุธรรม คำก๋อง                    ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานส่วนกลาง)

28.นายจันทร์แก้ว วงค์วรรณ์            ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด)

29.นายจำรัส วงษ์ปัญญา                ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด)

30.นายศรีวรรณ ท้าวแสนเปี้ย          ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำสาขาวิศวกรรมโยธา)

31.นายศิลป์ชัย ขันแก้ว                  ตำแหน่ง : คนสวน (นักการประจำอาคารโยธา4)

32.นายประมูล บุญเที่ยง                 ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารกลโรงงาน)

33.นายคำปัน ศรีวิชัย                     ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารอุตสาหการฯ)

34.นายอนันต์ ตาวงค์                     ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารศึกษาทั่วไป)

35.นายอานนท์ ปัญจมา                  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารช่างโลหะ)

36.นายอภิชาต อำนา                     ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารช่างโลหะ 2)

37.นายจรูญ หมื่นแก้ว                    ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารเรียนรวม+สาขาสถาปัตยฯ)

38.นายศุภวิชญ์ ดวงแก้วน้อย          ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารอิเล็กทรอนิกส์)

39.นางพัชริน พิมลทิพย์                 ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำอาคารวิทยบริการ)

40.นายสวัสดิ์ ใจมูล                       ตำแหน่ง : นักการภารโรง (นักการประจำสาขาไฟฟ้า) 

41.นางประภาไพร ศรีพรม              ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำคณะบริหารฯ)

42.นายประเสริฐ ปันธิ                    ตำแหน่ง : คนสวน (นักการประจำอาคารกิจกรรมนักศึกษา)

43.นางแสงดา ชัยวิชิต                  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่เจ็ดยอด)

44.นางรสลิน น้อยทู                      ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

45.นายสุรศักดิ์ ก๋าสม                    ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

46.นายปิ่นทอง สอแก้ว                 ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

47.นายประสิทธิ์ ธงเรา                  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

48.นางรัตนา สีกาสี                       ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

49.นางสัณฑณา บุญแก้ววุฒิ          ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

50.นายประยูร สนั่นก้อง                 ตำแหน่ง : คนสวน (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

51.นายไพรรัตน์ สิทธิคำ                ตำแหน่ง : คนสวน (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

52.นายนิรันดร์ พิณราษฎร์              ตำแหน่ง : คนสวน (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

53.นายสุรชัย คุณากร                    ตำแหน่ง : คนสวน (นักการประจำพื้นที่ดอยสะเก็ด)

54.นางศรัญญา วังแสง                  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่จอมทอง)

55.นายภาณุวัฒน์ โชคธุระนันต์       ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่จอมทอง)

56.นายมานพ ลูนละวัน                  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (นักการประจำพื้นที่จอมทอง)

57.นายสุพจน์ โกฎธิ                      ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป จ้างเหมา* (นักการประจำพื้นที่จอมทอง)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา