โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากร | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอาคารสถานที่

นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่


งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

1.นายวิทวัส อังค์ไพโรจน์                ตำแหน่ง : สถาปนิก

2.นายเข้ม อนันต์                           ตำแหน่ง : สถาปนิก

3.น.ส.อัครณี วงศ์ไชยะ                   ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

4.นายอิทธิ อุทธวัง                         ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

5.นายเชิงชาย ปวงคำ                     ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

6.น.ส.เจนจิรา เย็นใจ                      ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม


งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่

1.น.ส.วัชราภรณ์ มนุษย์ชาติ            ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน) การเงิน-พัสดุ แผนและงบประมาณ

2.นางสีดา วรรณชัย                       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงาน) งานธุรการทั่วไป รับ-ส่งหนังสือ

3.น.ส.อาภาพร ศรีวิชัย                   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงาน) งานบริหารงานก่อสร้าง

4.นายสุรศักดิ์ เรือนทอง                  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงาน) งานบ้านพัก

5.นายชัชวาล เลาวกุล                    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สำนักงาน) งานแผน,งานผังแม่บท,ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง(GIS),งานสารสนเทศ
                                                                   และงานอนุรักษ์พลังงาน


งานบริการและอาคารสถานที่ (การใช้อาคาร งานสาธารณูปโภค และซ่อมบำรุง)

1.นายกมล ศรีทิ                            ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 (หัวหน้างานบริการและอาคารสถานที่)

2.นายจักรพงษ์ วุฒิรัตน์                  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (งานบริการ)

3.นายจักรกฤษณ์ ศรียาบ                 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการ)

4.นายอาทิตย์ ใจคำฟู                     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด)

5.นายวุฒิพร น้ำผึ้ง                        ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ประจำสำนักงานอธิการบดี)

6.นายเฉลียว สมอินทร์                   ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

7.นายทูล มณีกุล                          ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

8.นายอุธรรม คำก๋อง                      ตำแหน่ง : คนงาน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

9.นายศรีวรรณ ท้าวแสนเปี้ย            ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารโยธา)

10.นายประธาน ไชยน้อย                 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

11.นายศุภเวทย์ สุจา                     ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

12.นายกฤตภาส ยาวิชัย                 ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานไฟฟ้า)

13.นายวุฒิพงษ์ ประจำดี                ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานไฟฟ้า)

14.นายจำนง มูลแม่กุ้ง                   ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ปฏิบัติงานภูมิทัศน์)

15.นายสุเทพ ปัญญา                    ตำแหน่ง : คนงาน (ปฏิบัติงานโทรศัพท์)

16.นายทิม มณีกุล                        ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ปฏิบัติงานประปา)

17.นายธีรศักดิ์ อุปนันท์                  ตำแหน่ง : ยาม (ปฏิบัติงานประปา)

18.นายบุญธรรม มณีกุล                 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 (ปฏิบัติงานก่อสร้าง)

19.นายนพรัตน์ ศรีอินต๊ะ                ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานก่อสร้าง)

20.นายจันทร์แก้ว วงค์วรรณ์           ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ปฏิบัติรักษาความสะอาด)

21.นายจรัล  คำก๋อง                     ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด)

22.นายจำรัส วงษ์ปัญญา               ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด)

23.นายประจัน ปัญโย                   ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารกิจการนักศึกษา)

24.นายประมูล บุญเที่ยง                ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารกลโรงงาน)

25.นายสุทัศน์ สุนารินทร์               ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารโยธา)

26.นายอนันต์ นามเมือง                ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ดูแลอาคารเทคนิคอุตสาหกรรม)

27.นายคำปัน ศรีวิชัย                   ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารบริหารธุรกิจ)

28.นายอนันต์ ตาวงค์                   ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารศึกษาทั่วไป)

29.นายอภิชาต อำนา                   ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ดูแลอาคารช่างโลหะ 2)

30.นายจรูญ หมื่นแก้ว                  ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารเรียนรวม)

31.นายอุดม มงคลศรี                   ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ดูแลอาคารเครื่องกล,ช่างยนต์)

32.นายประดิษฐ์  เงาคำ                ตำแหน่ง : ช่างไม้ 3 (ดูแลอาคารเหมืองแร่)

33.นายศุภวิชญ์ ดวงแก้วน้อย         ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ดูแลอาคารอิเล็กทรอนิกส์)

34.นางพัชริน พิมลทิพย์                ตำแหน่ง : คนงาน (ดูแลอาคารวิทยบริการ)

35.นายสวัสดิ์ ใจมูล                     ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ดูแลอาคารไฟฟ้า)

36.นายเธียร มณีกุล                     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 (ดูแลอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ)

37.นายศักดิ์ศิล เปี๊ยะวะจา             ตำแหน่ง : ช่างบริการงานทั่วไป (ประจำพื้นที่เจ็ดยอด)

38.นายอนุสรณ์ ดวงคำ                 ตำแหน่ง : ช่างบริการงานทั่วไป (ประจำพื้นที่เจ็ดยอด)

39.นายเสาร์คำ ชัยวิชิต                ตำแหน่ง : ช่างไม้ 3 (ประจำพื้นที่เจ็ดยอด)

40.นางแสงดา ชัยวิชิต                 ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ประจำพื้นที่เจ็ดยอด)

41.นายเมธี อุปนันท์                    ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ประจำพื้นที่เจ็ดยอด)

42.นายพันธกฤษดิ์ คำมูล             ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

43.นายอานนท์ ปัญจมา               ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

44.นางประภาไพร ศรีพรม            ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

45.นายประเสริฐ ปันธิ                  ตำแหน่ง : คนสวน

46.นายศิลป์ชัย ขันแก้ว               ตำแหน่ง : คนสวน

47.นายนัฐพล มีโพธิ์กลาง            ตำแหน่ง : คนสวน

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา