โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประกันคุณภาพ


- รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี พ.ศ.2564

- รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี พ.ศ.2565

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา