โลโก้เว็บไซต์ งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง


งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       การออกแบบ-เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ออกแบบ-เขียนแบบงานวิศวกรรม ตรวจสอบประมาณราคากลาง และควบคุมงานและตรวจการจ้าง สําหรับอาคารที่ต้องการจะก่อสร้างใหม่และปรับปรุง
อาคารเก่าที่มีอยู่แล้วภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับการใช้สอย เข้ากับสภาพแวดล้อมและกลุ่มอาคารที่มีอยู่เดิม และสามารถกําหนดภาพรวมของเอกลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการบริหารก่อสร้างที่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

กองพัฒนาอาคารสถานที่มีบุคลากรด้านงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ดังนี้

      1. สถาปนิก             จำนวน 2 คน

      2. วิศวกรโยธา         จำนวน 2 คน

      3. วิศวกรไฟฟ้า        จำนวน 1 คน

      4. วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน

การบริการ

       1. ออกแบบและเขียนแบบ

       2. ตรวจสอบประมาณราคากลาง

       3. ควบคุมงานและตรวจการจ้าง

 


หมายเหตุ* หากต้องการใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 093-1392477 (K.อัครณี) , 083-9463864 (K.เชิงชาย)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา