โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่


ปี พ.ศ.2550 - 2557

นายฉัตรชัย เลาวกุล

ความเชี่ยวชาญ : อาจารย์ ,วิศวกรโยธา


ปี พ.ศ.2557 - 2560

นายชาคริต ชูวุฒยากร

ความเชี่ยวชาญ : อาจารย์ ,วิศวกรโยธา


ปี พ.ศ.2560 - 2562

นายนที สัมปุรณะพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : อาจารย์ ,สถาปนิก


ปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรโยธา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา