โลโก้เว็บไซต์ ยุทธศาสตร์และแผน | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์และแผน


ยุทธศาสตร์และแผน กองพัฒนาอาคารสถานที่

1.) ผังแม่บท (แผนพัฒนาอาคารและสิ่งก่อสร้าง มทร.ล้านนา)

2.) แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่

     2.1) แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พ.ศ.2562-2565
     2.2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กรอบระยะเวลา 15 ปี พ.ศ.2552-2566
     2.3) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
     2.4) แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับปรับปรุง)
     2.5) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มทร.ล้านนา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง)
     2.6) แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2562-256
     2.7) แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2565-2569 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
     2.8) แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2566-2570
     2.9) แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2571-2575

3.) แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองพัฒนาอาคาสถานที่

    3.1) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
    3.2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2565 สำนักงานอาธิการบดี
    3.3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2565 กองพัฒนาอาคารสถานที่
    3.4) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2566 สำนักงานอาธิการบดี
    3.5) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2566 กองพัฒนาอาคารสถานที่
    3.6) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2567 สำนักงานอาธิการบดี
    3.7) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2567 กองพัฒนาอาคารสถานที่

4.) การติดตามและประเมินผล กองพัฒนาอาคารสถานที่

     4.1) รายงา่นติดตามและประเมินผล
     4.2) รายงานความก้าวหน้าแผนงาน-โครงการ รอบไตรมาส 2
     4.3) รายงานความก้าวหน้าแผนงาน-โครงการ รอบไตรมาส 4
     4.4) รายงานประจำปี 2566

5.) การบริหารความเสี่ยง กองพัฒนาอาคารสถานที่

     5.1) แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
     5.2) แผนบริหารความเสี่ยง กองพัฒนาอาคารสถานที่

6.) แผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

     6.1) แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่พักอาศัย 
     6.2) แผนปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมอาคารและสถานที่
     6.3) แผนปฏิบัติงานด้านเครื่องปรับอากาศ
     6.4) แผนปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่
     6.5) แผนปฏิบัติงานด้านพลังงาน
     6.6) แผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
     6.7) แผนปฏิบัติงานด้านความสะอาด (พนักง่านทำความสะอาด)
     6.8) แผนปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า
     6.9) แผนปฏิบัติงานด้านระบบประปา
     6.10) แผนปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการของเสีย
     6.11) แผนปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
     6.12) แผนปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติของ มทร.ล้านนา

7.) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

     6.1) แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ง.4
     6.2) แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5
     6.3) แบบฟอร์มโครงการพัฒนา ง.8
     6.4) แบบฟอร์มโครงการประจำ ง.9
     6.5) แบบรายงานครุภัณฑ์ ง.4
     6.6) แบบรายงานสิ่งก่อสร้าง ง.5
     6.7) แบบรายงานโครงการ กิจกรรม ง.8
     6.8) แบบรายงานโครงการ กิจกรรม ง.9

8.) การสำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุง/พัฒนา อาคารและสิ่งก่อสร้าง

    8.1) ฐานข้อมูลความต้องการปรับปรุง/พัฒนา อาคารและสิ่งก่อสร้าง
    8.2) รายงานข้อมูลความต้องการปรับปรุง/พัฒนา อาคารและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2566

9.) ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

     9.1) แผนพัฒนาการให้บริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่
     9.2) รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา