โลโก้เว็บไซต์ ยุทธศาสตร์และแผน | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์และแผน


แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่

==> แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2562-2565

==> แผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2565-2569 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ กองพัฒนาอาคารสถานที่

==> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

==> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา