โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ งานขอใช้สถานที่และจัดสถานที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ งานขอใช้สถานที่และจัดสถานที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 โดย ชัชวาล เลาวกุล จำนวนผู้เข้าชม 2456 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา